Smog
smog PDF Drukuj
  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RYBNIKU ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA OBSZARZE PODWYŻSZONEGO STĘŻENIA PYŁÓW POWIETRZA

  1. Wyznaczony pracownik szkoły sprawdza około godz. 9.00 stan jakości powietrza (www.powietrze.katowice.wios.gov.pl) monitorowany przez stację w Rybniku na ul. Borki.
  2. Na podstawie wskazań zanieczyszczeń powietrza na dany dzień, sekretarz szkoły umieszcza informację na tablicy ogłoszeń, zgodnie z sześciostopniową skalą jakości powietrza (bardzo dobra, dobra, umiarkowana, dostateczna, zła, bardzo zła).
  3. Przy zanieczyszczeniu do 2,5 PM, kiedy wyniki pomiarów powietrza obejmują poziom jego jakości jako dobry i bardzo dobry, uczniowie mogą wychodzić na zewnątrz szkoły i przebywać tam bez ograniczeń.
  4. W przypadku poziomu określanego jako umiarkowany, zaleca się skrócenie (np. do 30 minut) czasu pobytu dzieci poza terenem budynku szkoły i ograniczenie aktywności fizycznej wymagającej wysiłku na otwartej przestrzeni.
  5. W przypadku planowanych wyjść uczniów z budynku szkoły w ramach lekcji, nauczycielom wychowania fizycznego, świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej, zaleca się sprawdzenie jakości powietrza odpowiednio do czasu wyjścia.
  6. W uzasadnionych przypadkach, przed podjęciem decyzji o możliwości przebywania dzieci na zewnątrz, zaleca się wykorzystanie wyników ze stacji monitoringu jakości powietrza.
  7. Stosowanie się do powyższych zaleceń nie zwalnia z obowiązków wynikających  z ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzeżeń o złej jakości powietrza.
  8. Ogłoszenie alertu o zanieczyszczeniu powietrza oznacza dla dzieci bezwzględne pozostanie w budynku szkoły. Podczas alarmu smogowego nauczyciele szkoły nie będą organizować zajęć dla dzieci na zewnątrz.