Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna – ” Z ekologią na Ty” – nauczyciel wprowadzający innowację – Adrianna Wojaczek

Założenia programowe:

Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 (Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji; Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli
w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych; Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”). Głównym założeniem innowacji jest zachęcanie dzieci do aktywnego poznawania  świata przyrody, odkrywania nieznanych gatunków zwierząt i roślin, a przede wszystkim nauka i uświadomienie konieczności dbania
o środowisko.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Jednym z naczelnych zadań kształtowania i wychowania jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Dzięki wnikliwemu poznaniu środowiska lokalnego i kraju ojczystego, zapoznaniu się z otaczającą rzeczywistością społeczną i przyrodniczą następuje budzenie zainteresowań życiem ludzi i światem przyrody oraz kształtuje się umiejętność zachowania w różnych warunkach i sytuacjach. Dzieci są niestrudzonymi badaczami przyrody i stosunkowo łatwo jest podtrzymywać w nich zainteresowanie tym, co je otacza. Tę ciekawość i pogoń za nowością trzeba w szkole rozwijać w trwałe zainteresowania przyrodnicze, pogłębiane zwiększającym się zasobem wiedzy. Nauczanie przyrody zawsze miało służyć kształceniu zdolności poznawczych uczniów i zaspokajaniu ich potrzeb, a nadto zaznajamiać ich z życiem przyrody i wiązać z nią emocjonalnie. Edukacja ekologiczna stanowi jeden z podstawowych elementów wiedzy o świecie. Powinna ona objąć wszystkich ludzi bez względu na wiek. Dzieci, podobnie jak dorośli, powinny chronić dobra naszej planety. Jest to podyktowane potrzebą chwili. Ścisła współpraca dorosłych i dzieci może przynieść zamierzone efekty. Innowacja „Z ekologią na Ty” wdrażana jest z uwagi na świadomość, że to przed szkołą stoi zadanie kształtowania świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku do różnorodnych form życia, właściwych i aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

Dokument do wglądu: Innowacja pedagogiczna – Z ekologią na Ty

 

Innowacja pedagogiczna – Lingos – ułatwia nam naukę słownictwa – nauczyciel wprowadzający innowację – Katarzyna Kmiecik – Seixas

Innowacja obejmuje naukę słownictwa w języku angielskim przy wykorzystaniu bezpłatnego narzędzia do nauki słownictwa LINGOS (www.lingos.pl). Innowacja wprowadza wykorzystanie, popularnej wśród uczniów, metody nauczania słownictwa  przy użyciu narzędzi cyfrowych, takich jak: smartphone, komputer czy tablet. Uczniowie rejestrują się na platformie danymi mailowymi a nauczyciel tworzy dla nich klasy, grupy i przydziela im słownictwo, które zostało wdrożone podczas lekcji. Uczniowie w dowolnym czasie wykonują przydzielone im lekcje, powtarzają słownictwo a ich wyniki widoczne są w panelu nauczyciela. Postęp pracy z Lingos zostaje też uwzględniony w ocenie semestralnej. Uczeń może realizować zadania polegające na tłumaczeniu wyrazów i wyrażeń, sprawdzaniu ich prawidłowej pisowni i wymowy. Nauczyciel może też generować testy obejmujące zrealizowany zakres leksykalny i przydzielać je określonej klasie/grupie ustawiając czas na jego wykonanie. Również rodzice mogą mieć dostęp do wyników swoich dzieci, po uprzednim wykupieniu opcji ProLingos ( nie jest wymagane w innowacji). Aplikacja ta doskonale sprawdza się podczas nauczania zdalnego i hybrydowego, co zostało już sprawdzone w zeszłym roku szkolnym.

Więcej o innowacji: Lingos innowacja2022 2023