Projekty

Projekt eTwinning – zapraszamy uczniów i rodziców do zapoznania się z zasadami udziału w projekcie i do aktywnego włączenia się do działań projektowych. Wszystkich informacji udziela Katarzyna Kmiecik – Seixas
 

Zespół Szkół nr 5 w Rybniku bierze udział w projekcie realizowanym w ramach programu PO WER w czasie od 1 października 2020 do 30 września 2022.
Głównym celem, dla którego chcemy uczestniczyć w programie unijnym jest przygotowanie kadry Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku do potrzeb związanych z wprowadzoną zmianą systemu edukacji w Polsce i dostosowaniem kompetencji kadry edukacyjnej do potrzeb uczniów ( wprowadzenie SP nr 33 do ZS nr 5 od 2017), oczekiwań rodziców i nauczycieli.

Po zdiagnozowaniu potrzeb placówki ( rozmowy z – nauczycielami/rodzicami/ uczniami) okazało się, że każda grupa ma inne oczekiwania. Nauczyciele wskazali, że dotychczasowe metody pracy z uczniem starszym ( technikum) okazują się mało atrakcyjne i niedostosowane do potrzeb ucznia młodszego ( ok.24% pytanych) oraz potrzebę szkoleń językowych. Rodzice oczekują wsparcia w pracy z uczniami dysfunkcyjnymi i z schorzeniami ze spektrum autyzmu i pochodnych (w szkole mamy obecnie 30,39% uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami , w tym dysleksje, autyzm, afazja, fobie różnego pochodzenia ( SP – 14% i T – 16,6%). Uczniowie oczekują od nauczycieli atrakcyjnych i absorbujących metod pracy ( 68% pytanych). W zrealizowaniu wyznaczonych celów niezbędne będzie pozyskanie umiejętności posługiwania się językami obcymi, w szczególności językiem angielskim, nabycie nowych umiejętności metodycznych do pracy z dziećmi z szkoły podstawowej oraz z uczniami w szkole ponadpodstawowej i właśnie w tym celu ubiegamy się o wsparcie finansowe z funduszy europejskich. Nabycie nowych kompetencji metodycznych i językowych przyczyni się do rozwinięcia umiejętności językowych wśród naszych uczniów i nauczycieli, uzyskanie większej motywacji do nauki i pracy z uczniami, a przez to, wyeliminowanie trudności edukacyjnych. Zdobyte certyfikaty ( Europass, – paszport językowy, CV, Europass – mobilność) przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności naszych pracowników na rynku pracy, także tym europejskim.

Nauczyciele biorący udział w programie zwiększą swoje kompetencje związane z językami obcymi, wykorzystaniem technik ICT w realizacji programu, zmotywowaniu uczniów do pracy i nauki, będą mieli możliwość wywołania zmian modernizujących szkołę oraz sprostają oczekiwaniom uczniów , rodziców, pracowników szkoły wynikającym ze zmian strukturalnych placówek oświatowych po reformie z 2017 a nabytą wiedzę wykorzystają przygotowując plan pracy szkoły w kolejnych latach. W tym celu nauczyciele ZS nr 5 w Rybniku muszą uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresie umiejętności wspierających , językowych i metodycznych w ramach programów polegających na nabyciu kompetencji międzykulturowych, językowych i pracy z uczniem młodszym oraz pozyskać wiedzę dotyczącą pracy z uczniem z dysfunkcjami , np. ze spektrum autyzmu, także z innymi dysfunkcjami.

Mamy nadzieję, że wszystkie te kompetencje będziemy w stanie opanować podczas kursów i szkoleń w ramach programu Erasmus+, szczególnie, że wybrane przez nas kursy uwzględniają realizację wszystkich postawionych przez nas celów. Wstępnie organizatorzy szkoleń potwierdzili już też rezerwacje miejsc dla przedstawicieli naszej szkoły. W tym celu wybraliśmy kursy i szkolenia językowe ( od poziomu A1 dla 3 nauczycieli szkoły podstawowej w Hiszpanii i Włoszech), metodyczne z naciskiem na uatrakcyjnienie warsztatu pracy i wykorzystywaniem metod aktywizujących, również tych z wykorzystaniem ICT ( dla 3 pełno wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego – Malta, Hiszpania, Włochy), jednego nauczyciela planujemy wysłać w ramach job shadowing do obserwowania pracy w innych placówkach, szczególnie tych z radzących sobie z uczniem dysfunkcyjnym (Portugalia) oraz pedagoga szkolnego na szkolenie z zakresu pomocy uczniom z dysfunkcjami (Hiszpania). Całość szkoleń chcielibyśmy zrealizować w ciągu dwóch lat (od XI 2020) tak, aby dać sobie czas na wdrożenie zdobytych kompetencji, podzielenie się wiedzą z innymi pracownikami szkoły podczas konferencji i uwzględnienie ich w planach pracy szkoły, programach wychowawczych na kolejne lata, do tworzenia IPET-ów (Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych), przy opracowywaniu dostosowań dla uczniów z dysfunkcjami, do wykorzystania na lekcjach, do projektów eTwinning i podniesienia jakości pracy placówki zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej oczekiwaniami nauczycieli, uczniów i rodziców.
Szkolenia zwiększą również poczucie własnej wartości wśród uczestniczących w nich nauczycieli, przyczynią się do pozyskania przez nich nowych kompetencji, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy oraz otworzy ich i uwrażliwi na wartości europejskie i potrzeby placówki.

Międzynarodowe otwarcie naszej szkoły i motywacja do projektów europejskich nauczycieli i uczniów są integralną częścią programu szkolnego ( eTwinning) i pomoże w jego planowaniu na najbliższe lata. Udział w kursach i szkoleniach wymiaru europejskiego i wsparcie konkretnymi środkami skutkować będzie obowiązkiem pomocy szkole przy przyszłych projektach. Do osiągnięcia wyżej wymienionych celów powinna przyczynić się liczba nauczycieli biorących udział w projekcie ( 7 os / 8 mob).