RODO w naszej szkole

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

Inspektor Ochrony Danych: Adrianna Wojaczek

Dane do kontaktu: szkola@zs5rybnik.pl

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH W  ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 IM. JÓZEFA RYMERA W RYBNIKU

  

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w celu realizowania zadań ustawowych i statutowych Zespołu oraz prowadzenia dokumentacji, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, wizerunek Państwa dziecka może być wykorzystywany do promowania i dokumentowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w formie fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium, także po zakończeniu edukacji, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje negatywnych konsekwencji. Zresztą zgodę możecie Państwo odwołać
w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej.

Jeśli upoważnią Państwo inne osoby do odbioru Państwa dziecka z Zespołu, konieczne będzie podanie danych osobowych umożliwiających zidentyfikowanie tych osób. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zapewnienie Państwa dziecku bezpieczeństwa, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz d) RODO.

Państwa wizerunek, a także wiele innych cech, przetwarzanych jest z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego. Dane te przetwarzane są
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Zespole oraz ochrony mienia. Pozwalają na to przepisy ustawy Prawo oświatowe i jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są odpowiednio oznakowane.

Państwa dane osobowe są przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku
z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości, ochroną przed nadużyciami i atakami. Pozwala na to art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, za wyjątkiem przetwarzania wizerunku Państwa dziecka.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez kogoś z Państwa określonych cech.

Niezależnie od przesłanki przetwarzania danych osobowych, Zespół zobowiązany jest do ochrony Państwa prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez Zespół danych osobowych?

Zgodnie z przepisami i zasadami etyki obowiązującymi w Zespole możecie Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich kopii, jednak prawo dostępu do nagrań obrazu
    z monitoringu wizyjnego nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób w rozumieniu przepisów RODO. Zespół nie posiada i nie używa oprogramowania służącego do anonimizacji wizerunku osób znajdujących się na nagraniach obrazu,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to prawnie dopuszczalne i technicznie możliwe,
  • ograniczyć przetwarzanie danych lub nawet żądać ich usunięcia, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez Zespół danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Ponadto przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, takich jak organ prowadzący, kuratorium oświaty itp. lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Zespołu.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Z kolei nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Zespół powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu – wtedy przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W jaki sposób można uzyskać informacje na temat Państwa danych osobowych?

Kontaktując się z administratorem danych osobowych, którym jest Zespół lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, pod adresem: Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, ul. Józefa Rymera 24a, 44-270 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: szkola@zs5rybnik.pl.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny:

Klauzula informacyjna – monitoring

Regulamin – moniotring wizyjny:

Regulamin monitoring wizyjny

Polityka – strona internetowa:

politykjaprywatnociiwykorzystaniaplikwcookieszs5