Pedagog szkolny

Drogi Uczniu !

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić lub po prostu potrzebujesz bratniej duszy.

Drodzy Rodzice !

Mogą Państwo oczekiwać pomocy od pedagoga szkolnego, gdy:

 • dziecko ma trudności w nauce, bądź niepowodzenia szkolne;
 • nawarstwiające się problemy z zachowaniem dziecka spędzają Wam ?sen z powiek?;
 • zauważyliście, że dziecko zaczęło się dziwnie zachowywać bez większej przyczyny;
 • chcielibyście uzyskać informacje na temat środków odurzających.

Służę pomocą w rozwiązaniu każdej sytuacji problemowej, dotyczącej wychowywania Waszych dzieci.

Kilka istotnych informacji

Szanowny Rodzicu !

Poniżej kilka istotnych informacji na temat pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych.

KTO INICJUJE POMOC?

 • Rodzice ucznia, bądź sam uczeń
 • Poradnia psychologiczno ? pedagogiczna /opinie, orzeczenia/
 • Wychowawca klasy
 • Nauczyciel
 • Specjalista /pedagog, logopeda, psycholog/

DLA KOGO?

Udzielana pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb ucznia wynikających:

 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • z ograniczeń w zdobywaniu wiedzy,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych.
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym zawiązanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

FORMY POMOCY

Dodatkowe zajęcia mają następujące formy:

 1. Zajęć rozwijających uzdolnienia ,
 2. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
 3. Zajęć specjalistycznych:
 • rewalidacyjnych,

Rewalidacja ? wszechstronne psychofizyczne usprawnianie tych funkcji, które są zaburzone.

 • terapeutycznych (terapia pedagogiczna),

Terapia pedagogiczna ? to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się przez odpowiednie działania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym
i medycznym. Cele- stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia, eliminowanie niepowodzeń szkolonych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Ponadto budowanie poczucia wartości dziecka oraz motywowanie do nauki, osiągania celów.

 • porad i konsultacji dla uczniów,
 • porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Ostatecznie na uczestnictwo ucznia w dodatkowych zajęciach wyrażają zgodę rodzice lub dorosły uczeń

Każde dziecko w szkole ma prawo być objęte działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych / w tym szczególnych uzdolnień/, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokajanie tych potrzeb.

Jeśli Państwo mają jakieś pytania dotyczące powyższych informacji, prosimy zgłosić się do pedagoga  szkolnego lub wychowawcy.