Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE
Istnieje możliwość otrzymania stypendium dla uczniów znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej.

Warunki konieczne do otrzymania stypendium:

Zamieszkanie na terenie Rybnika;
Udokumentowany dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto,
do dochodu nie wlicza się 500+ i 300+
W rodzinie występuje trudna sytuacja oraz bezrobocie, niepełnosprawność,
choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe lub inne.
Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego.

Termin składania wniosków: do 12.09.2023r. (wtorek)