Warsztaty z programowania

Nasza szkoła wspiera 14. edycję akcji Koduj z Gigantami – Poszukiwacze Kodu! Co to za
akcja?
● darmowe warsztaty z programowania
● stacjonarnie w naszym mieście oraz online
● do wyboru Minecraft, Scratch, C++, Python i inne języki programowania
● małe grupy, zaangażowani trenerzy z doświadczeniem
● kilka grup wiekowych
Uczniowie zapisywać się mogą pod adresem https://info.kodujzgigantami.pl/szkoly
Akcji organizowanej przez szkołę Giganci Programowania patronuje @Ministerstwo Edukacji
Narodowej, @Centrum GovTech, @Ośrodek Rozwoju Edukacji i @NASK oraz kuratoria
oświaty i Prezydenci Miast, a ogólnopolskim patronatem medialnym akcję wspierają
@Radio Nowy Świat, @Komputer Świat i @Android.com.pl.

Instalogic

Ponownie końcówka roku z matematycznymi osiągnięciami naszej uczennicy!
Karolina Zarzecka z klasy 7a zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego konkursu matematyczno – informatycznego Instalogic.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatnim etapie w marcu!

Konkurs

Konkurs taneczny „I Love Dance” Poszukujemy talentów tanecznych w naszej szkole! Jeżeli potrafisz tańczyć i chciałbyś podzielić się swoim talentem z nami, zapraszamy do udziału w Konkursie Tanecznym „I Love Dance” dla klas IV-VII SP i I-V Technikum, który odbędzie się 17 stycznia 2024r. Do wygrania atrakcyjne nagrody i sława w całej szkole!!! Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich wychowawców lub do organizatorów konkursu: p. Beaty Spratek i p. Katarzyny Frydeckiej.
 
 

Regulamin wycieczek

Regulamin zachowania się uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku podczas wycieczki

 1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:
  1. zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
  2. stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników,
  3. kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 1. Uczestnicy wycieczki:
  1. przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
  2. nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,
  3. bezwzględnie  przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających,
  4. nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt,
  5. dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,
  6. przestrzegają godzin ciszy nocnej,
  7. w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 

 1. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.

 

 1. W przypadku  naruszenia   przez   ucznia   punktu  2c   będą zawiadomieni  jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły. 

 

 1. W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

 1. Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności (kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem).

 

 1. Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 04.09.2023r.

Załącznik nr 1

Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki

 1. W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów.
 2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski lub kamizelki.
 3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą (parami). Na początku grupy idzie kierownik wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi uczestnicy wraz z jednym z opiekunów.
 4. W przypadku małych grup grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone latarkami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
 5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.
 6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie po chodnikach, również zwartą grupą.
 7. uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (pasy dla pieszych).

Załącznik nr 2

Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji

Jazda autokarem

 1. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność zajmowania miejsc przez uczestników wycieczki.
 2. Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności.
 3. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.
 4. Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach.
 5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie wstając z nich podczas jazdy.
 6. Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię.
 7. Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek.
 8. Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni sprawdzając, czy nikt z uczestników nie pozostał w autokarze.
 9. Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.

Jazda pociągiem/autobusem/tramwajem/trolejbusem

 1. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda pociągiem z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do pojazdu. Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności.
 2. Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła.
 3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni.
 4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy zachować ład i porządek.
 5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów na peronie.
 6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam nie pozostał.
 7. Po uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,
serdecznie pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy dokonali już wpłat na Fundusz Rady Rodziców, oraz tym którzy zrobią to niebawem.
Wspólnie możemy zrobić więcej dla naszych dzieci!
 
 

Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE
Istnieje możliwość otrzymania stypendium dla uczniów znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej.

Warunki konieczne do otrzymania stypendium:

Zamieszkanie na terenie Rybnika;
Udokumentowany dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto,
do dochodu nie wlicza się 500+ i 300+
W rodzinie występuje trudna sytuacja oraz bezrobocie, niepełnosprawność,
choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe lub inne.
Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego.

Termin składania wniosków: do 12.09.2023r. (wtorek)

Świetlica szkolna 2023/2024

Szanowni Rodzice,
w związku z organizacją pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024 zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją:

✅ważność karty zapisu dziecka do świetlicy wygasa z końcem danego roku szkolnego, dlatego przypominamy o konieczności ponownego złożenia formularza na rok szkolny 2023/2024,
✅rodzice zainteresowani opieką świetlicową swoich dzieci klas 1-3, mogą pobrać kartę zapisu do świetlicy szkolnej w zakładce Organizacja szkoły / Świetlica szkolna

Kompletne dokumenty należy złożyć do wychowawcy świetlicy szkolnej lub sekretariatu szkoły do dnia 04.09.2023r.