Zamówienia Publiczne PDF Drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - czytaj

Zamówienie publiczne - wybór oferty

Działając na podstawie Art. 92 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. J. Rymera w Rybniku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie - Organizacja stażu zagranicznego w Lonodonderry w sektorze usług fryzjerskich dla 2 grup po 16 uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. J. Rymera w Rybniku w terminach 15.08.2010r. - 06.09.2010r., 05.09.2010 - 27.09.2010r.- ogłoszonym w dniu 22.07.2010r :

Wybrana została firma North West Academy of English Limited z siedzibą w 6A Northland Road Derry N. Ireland U. K. BT 48 7 HU.

Uzasadnienie wyboru:

 1. Do przetargu przystąpiła jedna firma - North West Academy of English Limited z siedzibą w 6A Northland Road Derry N. Ireland U. K. BT 48 7 HU.

 2. Oferta w/w firmy nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.

 3. Oferta w/w firmy spełnia wymagania określone w ogłoszeniu oraz w SIWZ.

 4. Koszt oferowanej przez w/w firmę usługi mieści się w planowanym na ten cel budżecie zamawiającego

 5. W wyniku oceny ofercie przyznano 100 pkt. (kryterium cena)

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 im. J. Rymera w Rybniku

Dorota Wałach


Zamówienie publiczne ogłoszenie

Rybnik: Organizacja stażu zagranicznego w Londonderry w sektorze usług fryzjerskich dla 2 grup po 16 uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. J. Rymera w Rybniku w terminach 15.08.2010r. - 06.09.2010r., 05.09.2010r. -27.09.2010r.
Numer ogłoszenia: 221144 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera , ul. Józefa Rymera 24 A, 44-270 Rybnik, woj. śląskie, tel. 32 421 16 30, faks 32 421 16 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs5rybnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SZKOŁA PUBLICZNA.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja stażu zagranicznego w Londonderry w sektorze usług fryzjerskich dla 2 grup po 16 uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. J. Rymera w Rybniku w terminach 15.08.2010r. - 06.09.2010r., 05.09.2010r. -27.09.2010r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja w pełnym zakresie stażu zagranicznego w zakresie usług fryzjerskich, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie łącznie dla 32 uczniów Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku będących uczestnikami projektu Kształcenie zawodowe fryzjerów w kontekście europejskiej mody na terenie Londonderry w Wielkiej Brytanii w następujących terminach: dla pierwszej grupy składającej się z 16 uczestników - 15.08.2010r.-06.09.2010r., dla drugiej grupy składającej się z 16 uczestników - 05.09.2010-27.09.2010r. Wykonawca zobligowany jest do nawiązania z Zamawiającym partnerstwa zgodnie z wytycznymi Programu Leonardo da Vinci dla Projektów Mobilności IVT, które są dostępne w zakładce Projekty Mobilności, staże zagraniczne na stronie www.leonardo.org.pl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest określony w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem była kompleksowa organizacja staży zagranicznych dla uczniów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs5rybnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera,44-270 Rybnik, ul. Rymera 24a, woj. śląskie, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2010 godzina 07:30, miejsce: Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera,44-270 Rybnik, ul. Rymera 24a, woj. śląskie, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ